Geleceğin Biçimlendirilmesi
 • Projenin amacı; kurum ve kuruluşların vizyon, misyon, temel ilkeler, amaç ve hedeflerinin belirlemesini sağlayarak rekabetçi şirket stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
 • Esas olan teknoloji, iklim, ekonomik koşullar vb. faktörlerdeki hızlı değişime bağlı olarak şekillenen yaşam biçiminin, gereksinimlerin gelecekte nasıl olacağını düşünmek ve o koşullarda olmak istenen konumda göre sürdürülebilirliği sağlayabilecek stratejilerin  geliştirilmesi amaçlamaktır.

Rekabet Gücü
 • Firmanın rekabet üstünlüğüne sahip olduğu alanları, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koymak,
 • Gelecek olmak istenen noktadan  hareketle odaklaşması, gelişmesi yada geri çekilmesi gereken alanları belirlemek,
 • Rakiplerin ve rakipler karşısında firmanın durumunu belirlemek projenin amaçlarıdır.
 
Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim
 • Sürdürülebilirliği öngören ve bu amacı gerçekleşmeye dönük örgüt yapısının geliştirilmesi,
 • Kurumsal yönetim ve Risk yönetimi anlayışının benimsenmesinin sağlanması, 
 • Geliştirilen örgüt yapısının yaşama geçirilmesine yönelik yatay/dikey örgütsel iletişimin oluşturulması; digital ortamda katılımcı bir yöntemle bilgi sisteminin, tüm birim ve faaliyetleri kapsayacak biçimde iş süreçlerinin, görev tanımlarının, iş talimatları, ilgili form ve dökümantasyonların gözden geçirilmesi ve oluşturulması,
 • Karar destek sistemleri, çıkar çatışmaları, komiteler, etik kurallar vb.
 • Kurumsal kültürün, yönetici niteliklerinin geliştirilmesi ve yönetimde etkinliğin arttırılması,
 • Yapılanma çalışmalarından kazanılan dinamizmle geleceği biçimlendirmede sektöründe özgün ve öncü stratejilerin oluşturulması uygulanan proje sonucunda firmanın temel kazanımlarıdır.

Franchising Sisteminin Geliştirilmesi
 • Çalışanları, ortakları ve müşterileri mutlu, rekabetçi, sürekli gelişen ve giderek yaygınlaşan karlılığını sürekli arttıran bir franchising sistemini amaçlar.
 • Katılımcı bir anlayışla şirket vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini belirleyen şirket stratejilerini geliştirir.
 • Şirket vizyon, misyon, amaç ve hedeflerine ulaşmada sağlıklı kararların en optimum sürede alınabildiği esnek bir yapı oluşturur.
 • Franchising sistemini tüm süreçleri ve aşamaları ile standart bir biçimde yazılı hale getirir.
 • Sistemdeki tüm unsurlar ve aralarındaki ilişkileri yetki ve sorumluluk kargaşasına yer vermeyecek biçimde yazılı dökümanlar ile düzenler.
Aile Yönetiminden Kurumsal Yönetime Geçiş
 • Aile bireylerinin bilgi, beceri ve yaratıcılıkarını kuruma zarar vermeden şirket için kullanmalarına fırsat verebilecek yapıyı.
 • Aile bireyleri arasında çıkar çatışmalarını önlemeyi,
 • Onların yeni kurumsal yapıda görev alma süreçlerini ve koşullarını oluşturmayı,
 • Aile anayasası hazırlanmasına katkıda bulunmayı,
 • Öncelik sıralamasında "girişim" in doğru konumlandırılmasını,
 • Girişimin sürdürülebilir kurumsal yapıya kavuşmasını sağlamayı amaçlar.
   


   RGA YÖNETİM DANIŞMANLIK

1992 yılında yönetim danışmanlığı alanında hizmet sunmak amacıyla kurulan RGA Yönetim Danışmanlık iş ortaklarından aldığı güçle 30. yılını tamamlamıştır.

Danışmanlık hizmetlerimizde; kalite, dürüstlük, koşulsuz müşteri mutluluğu ve iş ahlakı normlarına uyum temel ilkelerimizdir.
Amacımız danışmanlık gereksinimi olan işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve rekabet edebilecekleri kurumsal yapıya kavuşmalarına yardımcı olmaktır.

 • Yapılandırma.
 • Eğitimler.
 • Araçtırma ve Raporlama.